CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1840/ QĐ-UBND
Ngy k

03/09/2019

Người k Huỳnh Anh Minh
Trch yếu Quyết định giao đất cho Cng ty TNHH MTV Tư vấn Xy dựng Mỹ Lệ thu đất để thực hiện dự n xy dựng Chợ B Na (giai đoạn 1)
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

1840.pdf 144(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470