CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2259/ QĐ-UBND
Ngy k

07/11/2012

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu Ph duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xy dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tm thương mại dịch vụ Bắc Đồng Ph, thị trấn Tn Ph, huyện Đồng Ph, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

qd 2259.doc 86(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470