CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 10/ 2019/QĐ-UBND
Ngày kư

21/01/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v ban hành Quy định quản lư nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
2019-03-28 (36).pdf 736(Kbytes)
2019-03-28 (37).pdf 2789(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470