CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1163/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/07/2006

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu v/v : Tỉnh cho phép thành lập Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Viẹt Kiều Campuchia trên địa bàn Huyện Phước Long
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QUYET DINH 1163.doc 22(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470