CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 623/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/03/2010

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Vv phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2004 - 2011
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

623.PDF 65(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470