CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 38/ 2017/QĐ-UBND
Ngày kư

27/09/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Băi bỏ các Chỉ thị, quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND tỉnh ban hành
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

38 tinh.pdf 87(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470