CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 41/ 2002/QĐ-UB
Ngày kư

22/08/2002

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch các dự án sản xuất kinh doanh thuộc nguồn vốn tín dụng đầu tư páht triển của Nhà nước năm 2002
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

41_2002_QD_UB.doc 45(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470