CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2372/ QĐ-UBND
Ngy k

04/11/2008

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu Về việc ph duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu cng nghiệp Đồng Xoi IV – Thuận Việt, x Tiến Hưng, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

10. QĐ 2372 TINH.doc 86(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470