CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 21/ 2018/QĐ-UBND
Ngày kư

17/04/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Băi bỏ quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lư và sử dụng diện tích cao su trồng trên đất rừng sản xuất
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

21.pdf 44(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470