CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1452/ QĐ-UBND
Ngy k

24/06/2010

Người k Bi Văn Thạch
Trch yếu vv ph duyệt Đề n quy hoạch cấp điện cho cc khu vực dn cư thuộc vng su, vng xa, vng đồng bo dn tộc thiểu số trn địa bn cc huyện Lộc Ninh, B Đốp, B Gia Mập, B Đăng, thị x Phước Long theo cơ chế Ty Nguyn
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

1452.PDF 120(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470