CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2338/ QĐ-UBND
Ngy k

14/11/2007

Người k Phạm Văn Tng
Trch yếu Về việc giao Kế hoạch điều chỉnh vốn XDCB từ nguồn vốn đầu tư tỉnh Bnh Dương hỗ trợ tỉnh Bnh Phước năm 2007
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:
,
09. QĐ 2338 TỈNH.doc 28(Kbytes)
KM THEO QĐ 2338 TỈNH.doc 41(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470