CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 328/ QĐ-UBND
Ngày kư

08/02/2010

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Điều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường QL 14 vào Khu công nghiệp Đồng Xoài II, xă Tiến Thành, thị xă Đồng Xoài đương ban hành kèm theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

328.PDF 107(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470