CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2607/ QĐ-UBND
Ngày kư

02/12/2008

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, quản lư bảo vệ rừng tỉnh sau khi rà soát quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2006 - 2010
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

17.QD 2607 TINH.doc 76(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470