CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1144/ QĐ-UBND
Ngày kư

04/07/2006

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v : Thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chương tŕnh hành động của tỉnh về phổ biến , giáo dục pháp luật và nâng cao ư thức chấp hành pháp luật cho cán bộ , nhân dân ở xă , phuờng , thị trấn từ năm 2005-2010
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QUYET DINH 1144.doc 25(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470