CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3/ 2010/QĐ-UBND
Ngy k

11/11/2010

Người k Trần Văn Chung
Trch yếu Ban hnh quy chế tổ chức v hoạt động của Hội đồng khoa học v cng nghệ thị x Đồng Xoi.
Cơ quan ban hnh UBND Thị x Đồng Xoi
Phần loại Quyết định UBND thị x Đồng Xoi
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:
,
QD 03tx.doc 35(Kbytes)
kt03tx.doc 121(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470