CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 23/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

25/01/2005

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu V/v thay đổi và bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Pḥng chống cháy nổ.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QD23.pdf 333(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470