CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3462/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/12/2009

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu phê duyệt Dự án khoanh nuôi bảo vệ rừng và chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su tại khoảnh 6, 7, 9 - Tiểu khu 97 Ban QLRPH Lộc Ninh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3462.PDF 97(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470