CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 17/ 2018/QĐ-UBND
Ngày kư

26/03/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Băi bỏ quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lư thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

17.pdf 38(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470