CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 7/ 2016/QĐ-UBND
Ngày kư

02/02/2016

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Sửa đổi điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Quy chế quản lư vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh BP ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

7 tinh.pdf 57(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470