CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 724/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/03/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Dự án tổng quan về đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Bù Gia Mập, giai đoạn 2011 - 2015
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

724.PDF 83(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470