CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2687/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/12/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Cho Công ty TNHH Chăn nuôi An Tâm chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trang trại chăn nuôi già thịt
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2687.pdf 100(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470