CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1969/ QĐ-UBND
Ngày kư

13/11/2006

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu Về việc bổ sung Danh sách đối tượng cấp phát Công báo miễn phí ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QĐ 1969.doc 23(Kbytes)
DANH MỤC KÈM THEO QĐ 1969.doc 115(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470