CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1913/ QĐ-UBND
Ngy k

12/09/2019

Người k Huỳnh Anh Minh
Trch yếu Quyết đinh thu hồi đất do Ban Quản l rừng phng hộ B Đốp quản l, giao UBND huyện B Đốp xt cho 12 hộ gia đnh, c nhn thu đất lm nghiệp để trồng cy cao su
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

1913.pdf 130(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470