CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2496/ QĐ-UBND
Ngy k

07/12/2007

Người k Phạm Văn Tng
Trch yếu Về việc ph duyệt chi ph bồi thường GPMB Dự n Khu Lm vin thị x Đồng Xoi tại phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước(đợt 15)
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

11. QĐ 2496 TỈNH.doc 38(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470