CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 36/ 2018/QĐ-UBND
Ngày kư

22/10/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Xây dựng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

36 tinh.pdf 818(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470