CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 692/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/03/2011

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu vv điều chỉnh số đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

692.pdf 61(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470