CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2498/ QĐ-UBND
Ngy k

07/12/2007

Người k Phạm Văn Tng
Trch yếu Về việc ph duyệt mở rộng ủy nhiệm thu thuế cho UBND thị trấn, phường, x, Hợp tc x vận tải trn địa bn tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:
,
12. QĐ 2498 TỈNH.doc 35(Kbytes)
KM THEO QĐ 2498 TỈNH.doc 100(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470