CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1190/ QĐ-UBND
Ngy k

24/05/2010

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu Ph duyệt Dự n đầu tư xy dựng cng trnh đường vng quanh Hồ Suối Cam nối di ĐT 741 (Từ cuối dự n đường vng quanh hồ Suối Cam đến Km 74 _ 200 ĐT 741) thị x Đồng Xoi
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

1190.PDF 147(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470