CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 30/ 2015/QĐ-UBND
Ngày kư

07/09/2015

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu v/v ban hành quy định về phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lư, vận hành khai thác, bảo tŕ và tổ chức giao thông; phê duyệt quy tŕnh quản lư, vận hành khai thác, bảo tŕ các công tŕnh đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

30 tinh.pdf 398(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470