CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1334/ QĐ-UBND
Ngy k

20/06/2014

Người k Nguỹn Văn Trăm
Trch yếu V/v ph duyệt đồ n quy hoạch chung xy dựng tỷ lệ 1/5000 khu du lịch Trảng cỏ B Lạch, x Đồng Nai, huyện B Đăng, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

1334.pdf 251(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470