CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1459/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/06/2011

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án chuyển 12,4 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt sang đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà giống Tà Thiết quy mô 65.000 con/kỳ và khoanh nuôi bảo vệ 41,6 ha rừng tự nhiên - Tổng Công ty Nông nghiệp Sài G̣n TNHH MTV, tại khoảnh 2, tiểu khu 224 thuộc Ban QLRPH Tà Thiết, xă Lộc Thịnh, huyện Lộc Thịnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1459.pdf 171(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470