CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 15/ 2014/NQ-HĐND
Ngày kư

07/08/2014

Người kư Phạm Hùng Sơn
Trích yếu Về việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
Cơ quan ban hành HĐND thị xă Phước Long
Phần loại Nghị quyết HĐND thị xă Phước Long
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

15 pl.pdf 212(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470