CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 135/ NQ-HĐND
Ngày kư

22/12/2017

Người kư Trần Văn Lân
Trích yếu Thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới xă Long hưng giai đoạn 2016 - 2020 và danh mục đầu tư năm 2018
Cơ quan ban hành HĐND huyện Phú Riềng
Phần loại Nghị quyết HĐND huyện Phú Riềng
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

135pr.pdf 372(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470