CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 329/ QĐ-UBND
Ngy k

08/02/2010

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu Điều chỉnh Phương n tổng thể về bồi thường, hỗ trợ v ti định cư Dự n xy dựng tuyến đường từ đường ĐT 741 vo Khu cng nghiệp Đồng Xoi III, x Tiến Hưng, thị x Đồng Xoi, được ban hnh km theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngy 07/8/2009 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

329.PDF 106(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470