CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 42/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

31/03/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v ban hành quy định về việc đóng góp quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương khi được giao,khoán đất lâm nghiệp hoặc hợp thức hóa việc sử dụng dất lâm nghiệp xâm canh,lấn chiếm trước ngày 01 tháng 06 năm 2001.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QD42.pdf 2073(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470