CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2419/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/11/2007

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn chương tŕnh mục tiêu quốc gia năm 2007
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, , ,
03. QĐ 2419 TỈNH.doc 40(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 2419 TỈNH (bảng 1 Danh mục vốn - bảng 2 Điều chỉnh vốn) (toàn bộ số liệu là dấu chấm).xls 64(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 2419 TỈNH (bảng 3 vốn CTMT - bảng 4 sắp lại dân cư) (toàn bộ số liệu là dấu chấm Trừ cột năng lực TK ở bảng 4 là dấu ,).xls 714(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 2419 TỈNH (bảng 5 số liệu dấu , chuyển thành dấu . c̣n dấu . th́ chuyển sang dấu ,).xls 28(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470