CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 56/ 1998/QĐ-UB
Ngày kư

12/05/98

Người kư PCT- Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu v/v Phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển lưới điện tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2000-2010
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

56_1998_QD_UB.doc 25(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470