CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1968/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/08/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 03/4/2008 của UBND tỉnh về bổ nhiệm cán bộ, công chức
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1968.doc 37(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470