CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2769/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/12/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định thu hồi đất của BQL dự án nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng ( này là BQL dự án Thủy điện 6 - Chi nhánh tập Đoàn Điện lực Việt Nam), đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thuê đất để xây dựng Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2769.pdf 119(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470