CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 9/ 2013/QĐ-UBND
Ngày kư

01/02/2013

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Ban hành Quy định về khen thưởng và xử lư vi phạm đối với công chức, viên chức trong quá tŕnh giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

09 tinh.doc 97(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470