CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 4/ 2006/NQ-HĐND
Ngy k

21/12/2006

Người k L Hng
Trch yếu Về chương trnh hoạt động của HĐND huyện năm 2007
Cơ quan ban hnh HĐND huyện Đồng Ph
Phần loại Nghị quyết HĐND huyện Đồng Ph
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

10. NQ 04 - ĐỒNG PH.doc 31(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470