CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2264/ QĐ-UBND
Ngy k

18/10/2011

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu Ph duyệt đồ n Quy hoạch chi tiết xy dựng tỷ lệ 1/500 khu dn cư - Dịch vụ - Cư x cng nhn - Cty TNHH Si Gn - Bnh Phước, x Minh Hưng, huyện B Đăng, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2264.doc 60(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470