CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3/ 2018/QĐ-UBND
Ngày kư

30/11/2018

Người kư Lê Quang Oanh
Trích yếu Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Pḥng Dân tộc - Tôn giáo huyện Bù Gia Mập
Cơ quan ban hành UBND huyện Bù Gia Mập
Phần loại Quyết định UBND huyện Bù Gia Mập
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

03BGM.pdf 302(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470