CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2121/ QĐ-UBND
Ngy k

15/10/2007

Người k Phạm Văn Tng
Trch yếu Về việc ph duyệt Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gi thầu Xy dựng cột mốc bin giới Việt Nam - Campuchia (số 69) tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; Hạng mục: Vỉa h, điện chiếu sng, đn trang tr, cy xanh, hệ thống cấp nước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

16. QĐ 2121 TỈNH.doc 37(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470