CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2001/ QĐ-UBND
Ngy k

25/09/2008

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu Ph duyệt Dự n đầu tư CSHT vng đồng bo DTTS lồng ghp với Chương trnh 134, tại x Thanh Ha, huyện B Đốp, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

13.QD 2001 TINH.doc 75(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470