CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 715/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/03/2011

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung Dự án cải tạo, mở rộng hệ thống xử lư nước thải công suất 2.000m3/ngày kết hợp thu hồi Biôgas
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

715.pdf 164(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470