CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1999/ QĐ-UBND
Ngày kư

14/08/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính được chuyển hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lư của Sở Tư pháp, UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh BP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1999.pdf 1093(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470