CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3/ 2008/CT-UBND
Ngy k

27/06/2008

Người k Nguyễn Văn Tm
Trch yếu Về cng tc phng, chống lụt bo giảm nhẹ thin tai v tm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2008
Cơ quan ban hnh UBND huyện B Đốp
Phần loại Chỉ thị UBND huyện B Đốp
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

Chi thi 03 Bu Dop.doc 53(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470