CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1732/ QĐ- UBND
Ngày kư

22/08/2008

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch tổng thể đề án: Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2008 - 2012
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
11.QD 1732 TINH.DOC 34(Kbytes)
QD 1732 tinh.xls 95(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470