CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 52/ 2017/QĐ-UBND
Ngày kư

28/11/2017

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Băi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lư nhà nước của ngành Xây dựng do UBND tỉnh ban hành
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

52 tinh.pdf 77(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470